AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma  Metni (Aydınlatma Metni) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve General Data Protection Regulation (GDPR) gereğince,  TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi (TEMSA veya Şirket) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimizin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu

KVKK ve GDPR kapsamında Veri Sorumlusu:

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, Adana Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 6205 sicil numarası ile kayıtlı, 0838004674900010 Mersis Numaralı, şirket merkezi Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı No.563/A 011110 Seyhan/Adana adresinde bulunan TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi’dir.

E-posta: info@temsa.com

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Sizlerin kendi açık rızanız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin kapsamı aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamakla birlikte; ad, soyadı, doğum tarihi, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim gibi verilerden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, Şirketimizin insan kaynakları departmanı, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Şirketimizin internet sitesi üzerinden doldurulacağınız talep ve kayıt formları ile online anketler aracılığı ile de toplanabilecek ve işlenebilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi.

 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK ve GDPR ile belirlenen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK Uyarınca Veri Sahiplerinin Hakları

 1. Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

 

GDPR Uyarınca Veri Sahiplerinin Hakları

Veri Sahibi olarak kişisel verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa vatandaşları) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Hangi kişisel verilerinizin tarafımızca tutulmakta olduğunu her zaman için tarafımıza başvurarak öğrenme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Tarafımızın uhdesinde bulunan ve tarafınıza ait hatalı kişisel verilerin her zaman için tarafımıza başvurarak düzelttirme hakkına sahipsiniz.

Silme Hakkı (GDPR madde 17): GDPR madde 17’de belirtilmiş olan hususlar meydana geldiği sürece tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak sildirme hakkına sahipsiniz. GDPR madde 17’de sayılı olan hususlar ise şu şekildedir; toplanma veya işlenme amaçlarının ortadan kalkması, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin rızanızı geri almanız ve işlenme için başka herhangi bir yasal dayanağın olmaması, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin itirazda bulunmanız ve işlenmeye ilişkin yasal dayanağın kalmaması veya doğrudan pazarlama işlemleri için kişisel verilerinizin işlenmesine itirazda bulunmanız.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18): Kişisel verinizin doğruluğu konusunda uyuşmazlık çıktığı takdirde (yanlışlık giderilene kadar), işlenmenin hatalı olduğu durumlarda silinmesi yerine düzeltme talebinde bulunduğunuz takdirde, tarafımızca kişisel verilerinize ihtiyacımızın kalmamasına rağmen haklarınızı kurmak, yürütmek ve korumak istediğiniz takdirde, meşru sebeplerimizin sizinkilere ağır bastığından emin olunmadığı sürece işlenmeye itiraz ettiğiniz takdirde tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak işlenmelerini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Eğer teknik olarak mümkünse tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak, işbu hakkınızı veri işlenmesinin rızanıza dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilirsiniz.

İtiraz Hakkı (GDPR madde 21): Verilerinizin her zaman için, kendi durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, veri işleme sizin rızanıza, meşru çıkarlarımıza veya bir üçüncü tarafın çıkarlarına dayandığı sürece itiraz etme hakkına sahipsiniz. İşbu durumda, verilerinizin işlenmesini durduracağız.

GDPR Uyarınca Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Gereksinimler Bu internet sitesi, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu internet sitesine kaydolamaz veya internet sitesini kullanamazsınız.

ABD’ye Özgü Şartlar

TEMSA’nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

Do Not Track (Beni İzleme): Tarayıcınız bir Do not track seçeneği belirlemenize olanak sağlayabilir. Aksi belirtilmediği takdirde sitemiz, Do not track taleplerini gerçekleştirmez. Ancak, web tarayıcınızdaki saptanmış ayarları değiştirerek veya kullanılabilir durumda olduğunda ve ilgili web sitesi ona yönelik bir bağlantı içerdiğinde, TrustArc Consent Manager aracılığıyla tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgileri (çerezler), İnternet'teki belirli siteleri ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza yerleştirilen ve bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmezseniz sitemizin belirli işlev ve özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu site, üçüncü tarafların zaman içinde ve siteler arasında bilgi toplamasına izin vermez.

Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Gereksinimler: Web sitelerimizin veya çevrimiçi hizmetlerimizin 13 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanımı amaçlanmamaktadır. Bir ebeveyn veya koruyucuysanız ve bir çocuk hakkında bilgi toplamış olabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin:

İrtibat e-postası: global@temsa.com

Bilgi Alma Hakkı

KVKK ve GDPR kapsamındaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz.

İşbu bildirimlerinizi Şirket merkezimiz olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı No.563/A 011110 Seyhan/Adana adresine veya İstanbul Şubemiz olan Kısıklı Caddesi, Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak, No: 2/1 34662 Altunizade/İstanbul – Türkiye adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bildirimlerinizi internet sitemizde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Başvuru Formunun linki aşağıdaki gibidir:

Başvuru Formu

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı incelemek için lütfen bu linki ziyaret ediniz:

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

 

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.