KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ (TEMSA)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel verilerin korunması, TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi (TEMSA veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Politika) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, TEMSA eski çalışanlarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) ve General Data Protection Regulation’da (GDPR) öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkeleri belirlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ POLİTİKASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulanacak İlkeler

TEMSA tarafından işlenen tüm kişisel veriler KVKK ve GDPR’a uygun şekilde işlenmektedir.  Kişisel verilere ilişkin ilkelerimiz kapsamında kişisel veriler:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir.
 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

 

2.2. TEMSA’nın Kişisel Verileri İşleme Amaçları

TEMSA, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, TEMSA ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda aydınlatma yapmaktadır.

TEMSA, aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

2.2.1 Koşullar

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin TEMSA’nın ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin TEMSA tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; [Kişisel bilgiler sözleşme öncesinde teklif hazırlanması veya ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.]
 • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde TEMSA tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin TEMSA tarafından işlenmesinin TEMSA’nın veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TEMSA’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, [Meşru menfaatler, hukuka, ahlaka ve adaba uygun olan ticari ve maddi menfaatleri de içerir]
 • TEMSA tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, TEMSA kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

2.2.2 Amaçlar

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi,
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası

2.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

TEMSA, çalışan adaylarının işe alım sürecinde kişisel verilerini İş Kanunu ve sair ilgili mevzuatta işverene yüklenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek, TEMSA İnsan Kaynaklarının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alımın gerçekleştirilmesi amacıyla aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirerek ve esas olarak kişinin açık rızasını alarak işlemektedir. Çalışan adaylarının kişisel verileri iş görüşmesi veya gerek yazılı gerekse elektronik herhangi bir araçla toplanıp, işlenmektedir. TEMSA uluslararası bir şirket olduğundan ve farklı ülkelerde bilişim sistemlerini tuttuğundan ve yeni adayların değişik pozisyonlarda, yerlerde değerlendirilmesi mümkün olduğundan düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumanın bulunduğu diğer ülkelerde ki TEMSA bağlı şirketlerine aktarılabilmektedir. TEMSA bu verileri yasal bir şekilde talep edilmesi halinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesindeki temel gaye işe alım olmakla birlikte aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için de kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle (referanslar gibi) iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak.

Çalışan adaylarının kişisel verileri de işbu KVK Politikasının Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri başlığında değinilen sürelere uygun tutulmaktadır. Bu sürenin ikmaliyle birlikte kişisel veriler imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

TEMSA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

TEMSA, işleme amaçları doğrultusunda gerekli mevzuata uygun şekilde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanuni yükümlülükleri bulunduğu kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

TEMSA, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanun ve ilgili diğer mevzuatta ön görülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak; şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve ilgili diğer mevzuatta aksi öngörülmediği sürece yurt dışına aktarılabilir. Mevzuatta belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp, sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkede ki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

4.3. Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

TEMSA kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgileri yine mevzuat uyarınca paylaşır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasına TEMSA ile birlikte sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı TEMSA olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan yurt içi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

TEMSA, temel ilke olarak ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmasını esas almaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler TEMSA o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak TEMSA’nın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri veya ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir. Buna göre kişisel veriler:

TEMSA Kişisel Verileri Saklama ve Silme Süreleri

Verinin Niteliği Saklama Süresi (İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren) Periyodik İmha Süreleri

Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde (TBK genel zamanaşımı süresi) 10 (on) Yıl Her veri için ayrı olarak on (10) yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

Kira ilişkisinden kaynaklı işlenen kişisel veriler 5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak beş (5) yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

İşçilerin ücrete ilişkin haklarına dair kişisel veriler 5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak 5 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

İşçilerin Sağlık Muayenelerine İlişkin Verileri 15 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak on-beş (15) yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

Vergisel kayıtlar 5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak beş (5) yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

Tüketicilerin işlenen kişisel verileri 2 (iki) Yıl Her veri için ayrı olarak iki (2) yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden sonra veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

Çalışan adaylarının kişisel verileri 6 (altı) Ay Her veri için ayrı olarak altı (6) ayın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden önce veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

Ziyaretçilerin kişisel verileri 6 (altı) Ay Her veri için ayrı olarak altı (6) ayın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak ve/veya veri saklama süresinin sona ermesinden önce veri sorumlusu tarafından belirlenen altı (6) aylık periyodik imha süresi içerisinde.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİ TEMSA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel verileri TEMSA tarafından işlenen gerçek kişiler kendisiyle ilgili aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK ve GDPR kapsamındaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz.

İşbu bildirimlerinizi Şirket merkezimiz olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı No.563/A 011110 Seyhan/Adana adresine veya İstanbul Şubemiz olan Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Şehit İsmail Moray Sokak No:2/1 34398
Altunizade-Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bildirimlerinizi internet sitemizde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Başvuru Formunun linki aşağıdaki gibidir:

Başvuru Formu

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

7. TEMSA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde TEMSA’nın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebinin olması halinde silinir, imha edilir veya anonimleştirilerek kullanmaya devam edilir.

TEMSA’nın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

TEMSA ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğimde, periyodik imha için ön görülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

8. DİĞER HUSUSLAR

KVKK, GDPR ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK, GDPR ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

TEMSA bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (" Aydınlatma Metni") 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve Genel Veri Koruma Tüzüğü gereğince (“ GDPR”), TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ("TEMSA" veya "Şirket") olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin hangi kişisel verileri topladığını ve işlediğini, bu kişisel verileri nasıl kullandığını, kimlerle paylaştığını, Şirket'imizin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusu

KVKK ve GDPR kapsamında Veri Sorumlusu:

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 6205 sicil numarası ile kayıtlı, 0838004674900010 MERSİS Numaralı, şirket merkezi Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı No.563/A 01110 Seyhan/Adana adresinde bulunan TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi’dir.

E-posta: kvk@temsa.com

2. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Sizin sağladığınız bilgiler:

Şirket'imiz ofisimiz, internet sitelerimiz, müşteri hizmetlerimiz, saha çalışanlarımız ve benzeri kanallardan dijital ve yazılı formlar, kısa mesaj, e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ve sözlü olarak etkileşime girdiğinizde kişisel verilerinizi doğrudan sizden toplayabilir. Örneğin;

- Bilgi almak istediğinizde kaydınız oluşturulurken bizimle paylaştığınız ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, firma bilgileriniz (firma adı, görev, çalışan sayısı), araç plakası ve şasi numarası.

- Denetim ve risk faaliyetlerimiz kapsamında vergi levhası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi, imza, işyeri adı ve unvanı, banka hesap bilgileri, tekel lisans numarası, senet bilgileri ve çek bilgileriniz.

- Etkinliklerimize katılımınız kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz, görüntü ve fotoğrafınız.

- Şahıs şirketleri ile gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında vergi levhası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi, imza, işyeri adı ve unvanı, banka hesap bilgileri, tekel lisans numarası, senet bilgileri ve çek bilgileriniz

Ürün ve hizmetleri kullanımınız sırasında otomatik yöntemlerle topladığımız bilgiler:

TEMSA olarak internet sitelerimiz, müşteri hizmetlerimiz ve benzeri kanallardan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bizimle etkileşime girdiğinizde kişisel verilerinizi otomatik yollarla toplayabiliriz.

- İnternet sitemizi kullandığınızda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi cihaz ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, bağlantı noktası adresi, girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünlere ilişkin bilgileriniz toplanabilir.

- E-posta yazışmalarınız sırasında e-posta mesajlarına ilişkin alındı ve iletildi teyit ve zamanlama bilgileri otomatik olarak kaydedilmektedir.

Üçüncü kişilerden elde ettiğimiz kişisel verileriniz:

TEMSA olarak hizmet aldığımız grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiğimiz firmalar, müşteriler gibi üçüncü kişiler kanalıyla kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

- TEMSA adına yönetilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden bunlara ilişkin paylaştığınız kişisel verilerinizi ilgili sosyal medya hizmeti sağlayıcılarından ve/veya tedarikçilerimiz vasıtasıyla toplayabiliriz. Kişisel verilerinizin depolanacağı sunucuların yurt dışında olması dolayısıyla, uygulamaya katılanlar kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır.

- Çağrı merkezimiz aracılığıyla ses, ad, soyadı, unvan, telefon numarası, vergi kimlik numarası, araç ve konum bilgilerinizi toplayabiliriz.

- İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı ziyaretçi kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, güncellenmiş teslimat ve adres; alışveriş ve satın alma tercihleriniz, sayfa görüntüleme; aranan terim ve arama sonuçları bilgilerinizi ve ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) üzerinden etkileşimleriniz sonucu elde edilen kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaç ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi kısaca TEMSA ürün ve hizmetlerine ilişkin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleriz. Kişisel verileriniz TEMSA ürün ve hizmetleriyle ilgili olmayan herhangi bir faaliyet kapsamında işlenmez. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve bunların yasal dayanakları konusunda detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

KVKK'nın 5. ve 6. maddesine uygun şekilde kişisel verileriniz " kanunlarda açıkça öngörülmesi", " veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ", " ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ", "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması " "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması" ve açık rızanıza bağlı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirket'imiz ve Şirket'imiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi.
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ve onay vermiş olmanız halinde, şirketimizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlama, anket ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların sunulması, talep ve tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık rızanız doğrultusunda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda ve hukuki sebeplere dayanarak KVKK ve GDPR tahtında, kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak tedarik, üretim, operasyon, dağıtım, lojistik, yönetim, pazarlama ve ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız yurt içinde ve yurt dışındaki TEMSA topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıkları ile yine aynı konularda aramızda sözleşme ilişkisi bulunan tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşabiliriz. Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileriniz TEMSA ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır. Ayrıca hukuka uygun ve yetkileri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. İnternet sitemizde iletişim bilgilerinizi paylaştığınızda kişisel verileriniz açık rızanıza dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır.

Yasal yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla TEMSA topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetleriyle ilgilisi olmayan herhangi bir amaç için kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

5. KVKK Uyarınca Haklarınız

 1. Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 2. Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

6. GDPR Uyarınca Veri Sahiplerinin/İlgili Kişilerin Hakları

Veri Sahibi/İlgili Kişi olarak kişisel verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde Veri Sahiplerinin/İlgili Kişilerin hakları şu şekildedir;

Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Hangi kişisel verilerinizin tarafımızca tutulmakta olduğunu her zaman için tarafımıza başvurarak öğrenme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Tarafımızın uhdesinde bulunan ve tarafınıza ait hatalı kişisel verilerin her zaman için tarafımıza başvurarak düzelttirme hakkına sahipsiniz.

Silme/Unutulma Hakkı (GDPR madde 17): GDPR madde 17’de belirtilmiş olan hususlar meydana geldiği sürece tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak sildirme hakkına sahipsiniz. GDPR madde 17’de sayılı olan hususlar ise şu şekildedir; toplanma veya işlenme amaçlarının ortadan kalkması, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin rızanızı geri almanız ve işlenme için başka herhangi bir yasal dayanağın olmaması, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin itirazda bulunmanız ve işlenmeye ilişkin yasal dayanağın kalmaması veya doğrudan pazarlama işlemleri için kişisel verilerinizin işlenmesine itirazda bulunmanız.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18): Kişisel verinizin doğruluğu konusunda uyuşmazlık çıktığı takdirde (yanlışlık giderilene kadar), işlenmenin hatalı olduğu durumlarda silinmesi yerine düzeltme talebinde bulunduğunuz takdirde, tarafımızca kişisel verilerinize ihtiyacımızın kalmamasına rağmen haklarınızı kurmak, yürütmek ve korumak istediğiniz takdirde, meşru sebeplerimizin sizinkilere ağır bastığından emin olunmadığı sürece işlenmeye itiraz ettiğiniz takdirde tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak işlenmelerini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Eğer teknik olarak mümkünse tarafımız uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinizi her zaman için tarafımıza başvurarak başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak, işbu hakkınızı veri işlenmesinin rızanıza dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilirsiniz.

İtiraz Hakkı (GDPR madde 21): Verilerinizin her zaman için, kendi durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, veri işleme sizin rızanıza, meşru çıkarlarımıza veya bir üçüncü tarafın çıkarlarına dayandığı sürece itiraz etme hakkına sahipsiniz. İşbu durumda, verilerinizin işlenmesini durduracağız.

GDPR Uyarınca Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Gereksinimler: Bu internet sitesi, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu internet sitesine kaydolamaz veya internet sitesini kullanamazsınız.

ABD’ye Özgü Şartlar

TEMSA’nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

Do Not Track (Beni İzleme): Tarayıcınız bir Do not track seçeneği belirlemenize olanak sağlayabilir. Aksi belirtilmediği takdirde sitemiz, Do not track taleplerini gerçekleştirmez. Ancak, web tarayıcınızdaki saptanmış ayarları değiştirerek veya kullanılabilir durumda olduğunda ve ilgili web sitesi ona yönelik bir bağlantı içerdiğinde, TrustArc Consent Manager aracılığıyla tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgileri (çerezler), İnternet'teki belirli siteleri ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza yerleştirilen ve bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmezseniz sitemizin belirli işlev ve özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu site, üçüncü tarafların zaman içinde ve siteler arasında bilgi toplamasına izin vermez.

Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Gereksinimler: Web sitelerimizin veya çevrimiçi hizmetlerimizin 13 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanımı amaçlanmamaktadır. Bir ebeveyn veya koruyucuysanız ve bir çocuk hakkında bilgi toplamış olabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin:

İrtibat e-postası: kvk@temsa.com

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi oluşturup aşağıda belirlenen adreslere yazılı olarak göndermek suretiyle bize iletebilirsiniz.

Başvuru Formu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvuruları değerlendirme imkânımız bulunmamaktadır.

TEMSA talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesin https://kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından kamuya açık olarak tutulan ve https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.