ETK AYDINLATMA

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ait kişisel verileri, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

1. Ticari Elektronik İleti

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir.

2. İşlenecek Kişisel Veriler

Şirket olarak ticari elektronik ileti göndereceğimiz sizlerin adı-soyadı, unvanları, araç bilgileri, plaka numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adından oluşan kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve diğer kanallar aracılığıyla toplanabilir.

3. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, şirketimizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, bu ürün ve hizmetlerin pazarlama, müşteri memnuniyeti ve anket süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların sunulması, talep ve tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık rızanız doğrultusunda tarafınıza izin verdiğiniz iletişim kanalları üzerinden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlendiği

İş ortaklığımız kapsamında toplanan kişisel verileriniz; KVKK'nın 5. ve 6. maddesine uygun şekilde "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" ve açık rızanıza bağlı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize aşağıda belirlenen adreslerden ulaşarak, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı kalmak üzere, bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemin şirketimiz için bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusu

:

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş

Adres

:

Sarihamzali Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. No: 563 /1 Seyhan/Adana

Ticaret Sicili

:

Adana - 6205

Mersis

:

0838004674900010

E-posta

:

kvk@temsa.com

KEP

:

temsaskoda@hs03.kep.tr

 

İLETİŞİM İZİN BİLGİLENDİRMESİ

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. (“Şirket”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma paylaşmış olduğum kişisel verilerim kullanılarak, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ve ilgili ürünlerine ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve imaj arttırıcı mesaj gönderimi yapılmasına, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Şirket tarafından her iletide sunulacak çıkış seçeneğini kullanarak ticari elektronik ileti gönderimine son verebileceği hususunda bilgilendirilmiş olarak, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

 

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.